Regulamin obiektu

Apartamenty Villa Nova

 

Właścicielem obiektu APARTAMENTY VILLA NOVA jest firma PRISTON MACIEJ MATULEWICZ z adresem siedziby ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn, NIP: 739-339-68-42, REGON: 280561980

Dokonując rezerwacji poprzez stronę www.eapartamenty.olsztyn.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Firma PRISTON Maciej Matulewicz od początku dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Realizacja wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności.

Warunki realizacji Usługi: 

 • Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 50% kwoty należnej za cały pobyt.
 • Pozostałą część należności za pobyt (tj. 50% kwoty pobytu) można zapłacić przelewem (potwierdzenie wykonania przelewu należy okazać przy zameldowaniu) lub na miejscu gotówką w dniu zameldowania.
 • Zapłaty za usługę można dokonać na numer konta: MBANK 60114020040000330282192894 za pośrednictwem przelewy tradycyjnego, lub szybkich płatności Paynow.
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 • Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty zapłaty zaliczki bez podania przyczyny. W takim przypadku Apartament nie zwróci Gościowi wpłaconego zadatku, możliwa jest zmiana terminu rezerwacji ( w zależności od dostępności ).
 • Odstąpienie od Umowy winno nastąpić na piśmie (na adres do doręczeń Apartamentów, lub w formie mailowej na adres: recepcja@eapartamenty.olsztyn.pl
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • W przypadku, gdy Gość odstąpi od Umowy na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem 1 doby hotelowej przewidzianego pobytu lub  nie stawi się w Apartamentach w zaplanowanym dniu przyjazdu, wówczas Zadatek nie podlega zwrotowi, a rezerwacja jest anulowana. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość na mocy niniejszego paragrafu (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. powyżej).

Reklamacje

 • Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie.
 • Właściciel Apartamentów ma obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień i innych wad.
 • Reklamacja może zostać złożona przez Gościa na przykład:
  a) pisemnie na adres do doręczeń Hotelu,
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@eapartamenty.olsztyn.pl
 •  Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz (2) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji
 • Właściciel ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Pensjonat udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Obsługa płatności

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.


Pozostałe zasady wynajmu

 1. Doba zaczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Dom jest wynajmowany na doby zgodnie z wcześniej ustaloną rezerwacją.
 3. Zakwaterowanie i wykwaterowanie odbywa się w obecności właścicieli lub osoby upoważnionej poprzez okazanie dokumentów potwierdzających tożsamość oraz wypełnienie karty meldunkowej.
 4. Rezerwacji apartamentu Klient może dokonywać on-line na stronie www.eapartamenty.olsztyn.pl
 5. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 50% kwoty należnej za cały pobyt.
 6. Pozostałą część należności za pobyt (tj. 50% kwoty pobytu) można zapłacić przelewem(potwierdzenie wykonania przelewu należy okazać przy zameldowaniu) lub na miejscu gotówką w dniu zameldowania.
 7. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 8. Opłata klimatyczna jest wliczona w cenę apartamentu.
 9. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta apartament nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.
 10. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Apartamenty Villa Nova uprawnione są do potrącenia wpłaconej zaliczki.
 11. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bez kosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.
 12. Jeśli Klient odstępuje od umowy z własnej winy ponosi całkowity koszt rezerwacji.
 13. Zmiana rezerwacji przez Apartamenty Villa Nova jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Apartamenty Villa Nova mają obowiązek zaproponować inny termin Klientowi, a gdy Klient nie wyraża na to zgody odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłaconą zaliczkę (anulacja rezerwacji).
 14. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.
 15. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.
 16. W obiekcie nie akceptujemy zwierząt.
 17. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 18. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 19. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu i w apartamentach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak i ich utratę.
 20. W przypadku powstania szkody podczas pobytu Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 21. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z ich winy. Goście proszeni są o niezwłoczne zawiadomienie właścicieli o szkodach. Wycena szkody należy do właściciela. Szkody do których zobowiązuje się najemca obejmują faktyczne straty oraz utracone zyski.
 22. Przebywanie w domu innych Gości niż w karcie meldunkowej jest zabronione.
 23. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.
 24. W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 20, Zarządca jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
 25. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.
 26. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
 27. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie.
 28. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 29. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
 30. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 31. Dokonanie rezerwacji jest równoważne z akceptacją regulaminu.

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy ponownie!